Thị Nở – Chí Phèo

18:00 10/05/2021

Rạp Đại Nam, Hà Nội